|   ЗА КОМПАНИЯТА   |   ДЕЙНОСТ/УСЛУГИ   |   НОВИНИ   |   ЗАКОНИ/НАРЕДБИ   |   ГАЛЕРИЯ   |   КОНТАКТИ   |  
     
  Нормативна база - закони, наредби, директиви
 1. Закон за енергията от възобновяеми източници(ВЕИ)
 2. Закон за енергетиката
 3. Закон за околната среда и водите
 4. Наредба № 16-27 от 22.01.2008 г. за условията и реда за извършване на оценка за наличния и прогнозния потенциал на ресурса за производство на енергия от възобновяеми и/или алтернативни енергийни източници
 5. Наредба № 6 от 9 Юни 2004 г. за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи
 6. Наредба № на МОСВ
 7. Наредба №29 на Министерството на земеделието и храните - мярка 312
 8. Наредба №30 на Министерството на земеделието и храните - мярка 311
 9. Оперативна програма регионално развитие(ОПРР ос 2.1)
 10. ОПК /оперативна програма конкурентноспособност/
 11. ПРСР /програма за развитие на селските райони/ мярка 311
 12. ПРСР /програма за развитие на селските райони/ мярка 312
 13. директива 76 на ЕС
 14. директива 77 на ЕС